Блог
Блог

турецкое гражданство за инвестиции новые правила
Было опубликовано положение о применении закона о гражданстве Турции, которое вступит в силу 1 февраля 2023 года. Этим Постановлением был определен ряд запретов, ограничений и условий с учетом положений соответствующего законодательства о приобретении недвижимости иностранцами из нашей страны. Изменения, которые важны и должны быть рассмотрены, перечислены ниже:
1- В заявках, поданных на основании предварительного договора купли-продажи, общая сумма, указанная в Регламенте, должна быть указана в одном договоре. В рамках этого Регулирования возможно выставить на продажу более одного объекта недвижимости по одному предварительному договору купли-продажи. Соответственно, заявки, поданные на основании более чем одного предварительного договора купли-продажи, рассматриваться не будут.После даты вступления в силу этого руководства невозможно заполнить оставшуюся сумму предварительным договором купли-продажи, если недвижимое имущество не соответствует сумме, необходимой для приобретения турецкого гражданства.
2- В новом регламенте также внесены изменения в полномочия по аннотации.В процессе регистрации указывается обязательство о том, что поглощение и аннулирование не будут производиться в течение трех лет; Если в контракте есть заявление о том, что "этот контракт заключен с целью получения гражданства", одностороннего заявления кредитора обещания достаточно, в то время как в контрактах если это заявление не включено,
стороны должны подать заявление вместе.
3 - До принятия этого постановления было возможно подать заявление на получение гражданства на недвижимое имущество при приобретении более чем одним лицом. С даты вступления в силу невозможно подать заявление на получение гражданства при приобретении недвижимого имущества в виде акций. Например, в случае, если недвижимое имущество приобретается более чем одним иностранным лицом для формирования совместной собственности, это недвижимое имущество не может быть предметом гражданства. Однако в случае приобретения иностранным лицом недвижимости, зарегистрированной на имя более чем одного лица, на эту недвижимость может распространяться действие гражданства.
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ
ИЗМЕНЕНИЕ В ЗАЯВЛЕНИИ НА ВНЖ ИНВЕСТОРА
С недавно внесенной поправкой были изменены заявки на вид на жительство иностранцев, которые хотят получить гражданство через инвестиции.
До сих пор от инвесторов не требовалось участвовать в подаче заявок на получение вида на жительство. Однако согласно новым правилам инвестор должен приехать в Турцию и сдать отпечатки пальцев в заявлении или завершить процесс снятия отпечатков пальцев обратившись в консульство страны в которой он находится.
Если отпечатки пальцев не будут сданы в Турции или за границей в течение 1 месяца, вид на жительство инвестора будет аннулирован. Тем не менее, заявление на получение гражданства будет продолжаться в обычном порядке, при условии что он не превышает одного месяца между доставкой файла заявления вида на жительство в администрацию и днем выдачи отпечатка пальца.
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ
TAŞINMAZ SATIŞINDA KDV İSTİSNASI

VERGİ İSTİSNASI VE UYGULAMASI

 

Bilindiği üzere 7346 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; %18 olarak uygulanmakta olan genel KDV oranı % 20’ye, % 8 KDV’ye tabi teslim ve hizmetlerin KDV oranı %10’a yükseltildi. 

10 temmuz 2023 tarihinden itibaren uygulanmaya başlayan bu yeni oranlar neticesinde Gayrimenkul satışında uygulanan KDV oranları da değişmiş oldu. 

Bu yükselen KDV oranları, özellikle yabancıya yapılan satışlarda uygulanma imkanı olan KDV istisnası prosedürüne olan ilgili ve soruları artırdı.

 

 

05.05.2017 tarihli Resmi Gazetede yapılan düzenleme ile, belirli koşulların sağlanması halinde, yapılan Konut ve Ofis satışlarında ilgili koşulları sağlayan Alıcılara bu KDV’den muaf tutulma imkanı getirilmiştir.

 

İlgili madde:

“ …..

12. Konut veya İş Yeri Teslimlerinde İstisna

3065 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasına 23/2/2017 tarihli ve 6824 sayılı Kanunun 7 nci maddesi ile 1/4/2017 tarihinden itibaren uygulanmak üzere,

“i) Konut veya iş yeri olarak inşa edilen binaların ilk tesliminde uygulanmak ve bedeli döviz olarak Türkiye’ye getirilmek kaydıyla, Gelir Vergisi Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının 2 numaralı bendinde belirtilenler hariç olmak üzere çalışma veya oturma izni alarak altı aydan daha fazla yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişiler ile kanuni ve iş merkezi Türkiye’de olmayan ve bir iş yeri ya da daimi temsilci vasıtasıyla Türkiye’de kazanç elde etmeyen kurumlara yapılan konut veya iş yeri teslimleri (Şu kadar ki bentte öngörülen şartları taşımadığı halde istisnanın uygulandığının tespit edilmesi halinde zamanında tahsil edilmeyen vergi, vergi ziyaı cezası ve gecikme faizinden mükellef ile birlikte alıcı müteselsilen sorumludur. İstisna kapsamında teslim alınan konut veya iş yerinin bir yıl içerisinde elden çıkarılması halinde zamanında tahsil edilmeyen verginin, 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre hesaplanan tecil faiziyle birlikte tapu işleminden önce elden çıkaran tarafından ödenmesi şarttır.),”

bendi eklenmiştir.

Bu istisna uygulamasına ilişkin usul ve esaslar aşağıda belirlenmiştir.

 

İşbu maddenin uygulanıp satışın KDV’den muaf bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için aranan bazı şartlar vardır:

 

1) Kat irtifakı kurulmuş olmalı;

 - Konut veya iş yeri olarak inşa edilen binanın yapı ruhsatının bulunması ve alıcıların kullanımına hazır vaziyette fiilen teslim edilmesi şarttır. Kat irtifakı kurulabilen konut veya iş yerlerinde ayrıca kat irtifakının kurulmuş olması gerekir.

 

2) İlk teslim olmalı;

 - Konut veya iş yerini inşa eden mükellefin yapacağı ilk teslimde uygulanır.

 

 

 

3) Yararlanabilecek kişiler:

- Çalışma veya oturma izni alarak altı aydan daha fazla yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları,

- Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişiler,

 

4)  Bedelin Döviz Olarak Türkiye’ye Getirilmesi

- Gayrimenkul satış bedelinin alıcı tarafından döviz olarak Türkiye’ye getirilerek satıcıya ödenmesi gerekir.

 

KDV İstisnası için gerekli belgeler:

1)    İşlemleri takip edecek avukata verilen bir vekaletname,

2)    Uyruğunda bulunduğu ülke tarafından verilmiş pasaportun fotokopisi,

3)    Yabancı uyruklu gerçek kişinin yabancı bir ülkede ikamet ettiğine ilişkin usulüne göre onaylanmış bir mukimlik belgesi,

4)    İl Göç İdaresinden alınan, kişinin Türkiye’de ikamet izni olmadığına ilişkin belge,

5)    Emniyetten alınan, kişinin son 6 ay içerisinde Türkiye’ye giriş çıkışını gösteren belge.

 

-       İlk üç belge başvurucu tarafından hazırlanırken kalan iki belgeyi başvuruyu yapacak olan avukat temin edecektir.

 

-  İstisna kapsamında teslim alınan konut veya iş yerinin bir yıl içerisinde elden çıkarılması halinde zamanında tahsil edilmeyen vergi, 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil faizi oranında hesaplanan gecikme faiziyle birlikte tapu işleminden önce elden çıkaran tarafından taşınmazın bulunduğu yer vergi dairesine ödenir. 

 

- Bu istisnadan yararlanma şartlarını taşıyan alıcıların, istisna kapsamında birden fazla konut veya iş yeri alması mümkündür.

 

-Gerekli belgeler eksiksiz teslim edildikten sonra ilgili Vergi Dairesinden KDV İstisnası yazısının alınması yaklaşık 10 iş günü sürmektedir.

 

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ
НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ТУРЕЦКОГО ГРАЖДАНСТВА (ДЛЯ РОССИЙСКИХ ЗАЯВИТЕЛЕЙ)

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ТУРЕЦКОГО ГРАЖДАНСТВА (ДЛЯ РОССИЙСКИХ ЗАЯВИТЕЛЕЙ)

1) Доверенность (от совершеннолетних заявителей)Доверенность может быть оформлена в Турции или в России. На первой странице доверенности должна быть фотография клиента. В России, поскольку российские нотариусы не прикрепляют фотографии к доверенностям, клиент должен выдать 2 разных доверенности. Одна в посольстве Турции в Москве (эта доверенность будет включать органы, касающиеся сделок с документами о праве собственности.) Еще одна у российских нотариусов (эта доверенность будет включать органы, касающиеся подачи заявления на получение гражданства).

2) Свидетельства о рождении (всех заявителей) Свидетельства о рождении должны быть апостилированы российскими нотариусами. Он должен быть переведен на турецкий язык и нотариально заверен турецкими нотариусами.

3) Свидетельство о браке (если заявитель не состоит в браке; свидетельство о семейном положении) Свидетельство о браке должно быть апостилировано российским нотариусом. Он должен быть переведен на турецкий язык и нотариально заверен турецкими нотариусами.

4) Копии паспортов (всех заявителей) Он должен быть переведен на турецкий язык и нотариально заверен турецкими нотариусами.

5) 6 биометрических фотографий (взрослых заявителей)

Особые случаи

Если дети основного заявителя (младше 18 лет) от предыдущих браков также будут включены в заявление, для подачи заявления этих детей требуется еще 3 документа в дополнение к вышеуказанным документам;

1) Свидетельство о разводе (или свидетельство о смерти)Должен быть апостилирован российским нотариусом. Он должен быть переведен на турецкий язык и нотариально заверен турецкими нотариусами,

2) Письмо-согласие (от предыдущего супруга (отца или матери детей))Должен быть апостилирован российским нотариусом. Он должен быть переведен на турецкий язык и нотариально заверен турецкими нотариусами.

3) Решение об опеке Поскольку в России нет «решения об опеке», отец и мать детей могут подать заявление российскому нотариусу, в котором говорится, что они оба являются опекунами детей. Должен быть апостилирован российским нотариусом. Он должен быть переведен на турецкий язык и нотариально заверен турецкими нотариусами.

page2image66824128
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ
Investing in Real Estate in Turkey
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ
Получение турецкого гражданства путем инвестирования
Сегодня многие иностранные граждане, приезжающие в Турцию, хотят получить право стать гражданами Турции. Есть несколько способов, с помощью которых можно стать гражданином Турции. Одним из таких процессов является получение гражданства Турции через инвестиции. Получение гражданства Турции через инвестиции - один из самых выгодных вариантов получения гражданства. Мы рекомендуем вам обратиться к юристу, который является экспертом в этой области, или обратиться в консультационные бюро, которые могут управлять процессом.
Вы можете продолжить чтение нашей статьи, чтобы узнать больше об этом предмете.

Каковы условия получения турецкого гражданства через инвестиции?  
Стать гражданином Турции через инвестиции означает  быть гражданином Турции и одновременно иметь недвижимость. Это позволяет вам приобрести гражданство. По этой причине это рассматривается как наиболее выгодный вариант получения гражданства. Условия для получения гражданства Турции путем инвестирования следующие:
•Иностранные граждане с инвестициями в основной капитал в размере не менее 500 000 долларов в иностранной валюте или турецкой лире.
•Те, кто приобрел недвижимое имущество стоимостью не менее 400 000 долларов США или эквивалент в иностранной валюте, при условии, что оно не будет продано в течение трех лет с даты покупки, или те, кто подписал предварительный договор купли-продажи.
• Те, кто размещает минимум 500 000 долларов в турецких банках, при условии, что они не будут сняты в течение трех лет.
•Те, кто приобретает инвестиционные фонды недвижимости или венчурные инвестиционные фонды на сумму не менее 500 000 долларов в иностранной валюте или турецкой лире.
Компания SARDAG  сделает вас владельцем недвижимости и поможет вам как можно скорее стать гражданином Турции. Требование к сроку для всех инвестиций составляет три года. Вы можете стать гражданином Турции, при условии, что заберете свои инвестиции и легальный доход не ранее чем через три года.  Вы сможете продать свою собственность, после того, как истечет необходимый срок и будет предоставлено турецкое гражданство.

Документы, необходимые для получения турецкого гражданства через инвестиции
Условия для получения гражданства Турции путем инвестирования следующие:
• Действующий паспорт и Нотариально заверенный перевод паспорта на турецкий язык.
• Четыре биометрические фотографии для паспорта.
• Копия обратной стороны вида на жительство.
•Отчет об уникальной цели, содержащий не менее 500 000 долларов США (USD) или иностранной валюты.

Что Вам нужно знать, чтобы получить турецкое гражданство путем инвестирования? 
Что вам нужно знать, чтобы получить турецкое гражданство путем инвестирования:
• Один из самых дешевых и простых способов получения гражданства Турции по программе инвестирования является компания SARDAG. 
• Благодаря услугам компании  SARDAG, инвестору не нужно приезжать в Турцию ни на одном этапе оформления. Все процессы можно осуществлять удаленно с помощью доверенности.
•Гражданство будет действительным пожизненно.
• Инвестору не нужно декларировать свое состояние или доход, и Турция не спрашивает об источнике денег.
Компания SARDAG обещает вам лучшее обслуживание по лучшим ценам, а также обещает, что Турция очень скоро сможет стать вашим новым домом! Мы управляем вашими инвестициями от начала до завершения, выбирая наиболее подходящие инвестиции в лучшем месте. Вы можете связаться с нами, чтобы задать свои вопросы и  отправить юридические запросы по этой теме.

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ
Как стать гражданином Турции?
Как стать гражданином Турции?

Сегодня многие иностранные граждане, приезжающие в Турцию, получают право стать гражданами Турции. Есть несколько способов, с помощью которых можно получить турецкое гражданство. В зависимости от вашей ситуации и способа оформления гражданства меняется и пакет документов,  которые нужно подавать. Мы рекомендуем вам обратиться к юристу, который является экспертом в этой области, или обратиться в консультационные бюро, которые могут управлять процессом.
Вы можете продолжить чтение нашей статьи, чтобы узнать больше об этом предмете.

Как получить турецкое гражданство? 
Существует несколько условий получения турецкого гражданства. Эти условия заключаются в следующем:
•Приобрести турецкое гражданство по решению компетентного органа
• Быть зрелым и иметь право проводить различие в соответствии со своим национальным законодательством или, если лицо не имеет гражданства, в соответствии с законодательством Турции.
•Проживать в Турции в течение пяти лет подряд, начиная с даты подачи заявления.
•Подтвердить своими действиями, что вы решили обосноваться в Турции.
• Не иметь заболевания, представляющего опасность для общего состояния здоровья. 
• Уметь достаточно говорить по-турецки.
• Иметь доход или занятие, которые обеспечат вас самого и членов вашей семьи  в Турции.
• Не находиться в ситуации, которая представляла бы собой препятствие с точки зрения национальной безопасности и общественного порядка.
•Получение турецкого гражданства путем инвестирования
•Иностранные граждане с инвестициями в основной капитал в размере не менее 500 000 долларов в иностранной валюте или турецкой лире.
•Те, кто приобрел недвижимое имущество стоимостью не менее 400 000 долларов США или эквивалент в иностранной валюте, при условии, что они не будут проданы в течение трех лет с даты покупки, или те, кто подписал предварительный договор купли-продажи. 
•Те, кто приобретает инвестиционные фонды недвижимости или венчурные инвестиционные фонды на сумму не менее 500 000 долларов в иностранной валюте или турецкой лире.

Что Вам нужно знать, чтобы стать гражданином Турции? 
Самое простое решение для получения турецкого гражданства - это сделать инвестиции в недвижимость. В этих вопросах юридическая компания SARDAG всегда готова оказать вам поддержку. Наша компания помогает людям, которые хотят стать гражданами Турции через инвестиции в жилье, стать гражданами Турции на законных основаниях в течение трех месяцев, когда вы делаете инвестиции в недвижимость в Турции на сумму 400 тысяч долларов. Наша команда юристов следит за ходом процедуры получения гражданства и помогает вам стать гражданином Турции с помощью инвестиций.
Преимущества, которые мы вам предлагаем при оформлении гражданства Турции:   
В дополнение к преимуществам, которые предлагает юридическая компания SARDAG, нужно отметить, что супруг/супруга заявителя и его дети до 18 дет также имеют право на получение гражданства Турции. Ваше турецкое гражданство останется за вами на всю оставшуюся жизнь, а ваши дети родятся гражданами Турции. Вам не обязательно проживать в Турции, чтобы участвовать в программе. Турецкое законодательство позволяет иметь более одного гражданства.
Компания SARDAG обещает вам лучшее обслуживание по лучшим ценам, а также обещает, что Турция очень скоро сможет стать вашим новым домом! Мы управляем вашими инвестициями от начала до завершения, выбирая наиболее подходящие инвестиции в лучшем месте. Вы можете связаться с нами, чтобы задать свои вопросы и  отправить юридические запросы по этой теме.

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ
Navigating Family Immigration Matters in Turkey
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ
Deportation Process
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ
Почему Вы должны стать гражданином Турции? Каковы преимущества турецкого гражданства?
Почему Вы должны стать гражданином Турции? Каковы преимущества турецкого гражданства?
Сегодня многие иностранные граждане, приезжающие в Турцию, хотят стать гражданами Турции. Есть несколько способов, с помощью которых можно стать гражданином Турции. В зависимости от вашей ситуации и условий,  в которых вы находитесь, пакет необходимых документов для процесса получения гражданства может меняться. Есть много преимуществ турецкого гражданства. Мы рекомендуем вам обратиться к юристу, который является экспертом в этой области, или обратиться в консультационные бюро, которые могут управлять процессом. Итак, почему вы должны быть гражданином Турции и каковы преимущества турецкого гражданства?
Вы можете продолжить чтение нашей статьи, чтобы узнать больше об этом предмете.

Почему Вы должны стать гражданином Турции?
В Турции система обязательного образования охватывает всех граждан. Кроме того, государство предоставляет стипендии студентам, которые не могут себе позволить обучение. Также Турция предоставляет необходимые услуги гражданам, нуждающимся в специальном образовании. По определению социального государства, оно обеспечивает своих граждан домами, дорогами, больницами, парками, спортивными площадками и т. д. Турция, которая предоставляет услуги, ускорила свое обслуживание и доставку.

Каковы экономические преимущества того, чтобы быть гражданином Турции?
Турция оказала значительное глобальное влияние на бизнес, инвестиции, туризм и жизнь иммигрантов, особенно в последние годы. Многие иностранные граждане хотят пользоваться теми же правами, что и граждане Турции, переезжая в Турцию, открывая бизнес в Турции или становясь гражданами Турции.

Каковы преимущества турецкого гражданства?
Преимущества турецкого гражданства включают в себя устранение необходимости в виде на жительство. Таким образом, вы сэкономите время и деньги, а также получите право работать  и право голоса. Лица, имеющие право стать гражданами Турции, также могут вносить платежи в систему социального обеспечения для получения медицинских и пенсионных пособий. Права турецких граждан заключаются в следующем:
•Турция - страна, которая стала свидетелем беспрецедентного роста инфраструктурных проектов, привлекающих иностранные инвестиции. Это современная страна, которая поддерживает инвестиции в недвижимость, привлекающие иностранный капитал, и занимает выдающееся положение на региональной и международной арене.
• Стратегические планы турецкого правительства заключаются в обеспечении долгосрочной стабильности и устойчивого развития путем укрепления экономики и создания новых ресурсов.
• Это страна, обладающая уникальным стратегическим значением и являющаяся мостом между Азией и Европой.
В Турции представлены 4 времени года, которые всегда прекрасны. 
Компания SARDAG обещает вам лучшее обслуживание по лучшим ценам, а также обещает, что Турция очень скоро сможет стать вашим новым домом! Мы управляем вашими инвестициями от начала до завершения, выбирая наиболее подходящие инвестиции в лучшем месте. Вы можете связаться с нами, чтобы задать свои вопросы и  отправить юридические запросы по этой теме.

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

СМИ

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ

Адрес
Атакей 7-8-9-10й сегмент Квартал Чобанчешме Е-5 Ян Йол Джаддеси № 18/1 Бакыркёй /Стамбул

Телефон
+90 545 830 9322

Электронная почта
arda@sardaglaw.com


Компания SARDAG Law & Consultancy © 2023

НАШИ УСЛУГИ

 • Миграционное законодательство
 • Законодательство в сфере недвижимости
 • Корпоративное право
 • Судебные разбирательства и разрешение споров
 • Международное коммерческое право
 • Право в области международных сделок
 • Банковское дело и финансы
 • ДРУГОЕ МЕНЮ

 • О нас
 • Свидетельство
 • Команда
 • Блог
 • Контакты


 • Юридическая компания SARDAG, владеет многолетним и успешным опытом консультирования институциональных клиентов по всему миру. На протяжении многих лет мы консультировали клиентов по всему миру, в число которых вошли транснациональные корпорации из США, ЕС, Ближнего Востока, Северной Африки и РОССИИ, корпорации из списка Fortune 500, международные банки, а также состоятельные частные лица. Таким образом, вы получите выгоду от сотрудничества с одной из самых авторитетных корпоративных юридических фирм в Турции.
  Blog & Media
  Блог

  турецкое гражданство за инвестиции новые правила
  Было опубликовано положение о применении закона о гражданстве Турции, которое вступит в силу 1 февраля 2023 года. Этим Постановлением был определен ряд запретов, ограничений и условий с учетом положений соответствующего законодательства о приобретении недвижимости иностранцами из нашей страны. Изменения, которые важны и должны быть рассмотрены, перечислены ниже:
  1- В заявках, поданных на основании предварительного договора купли-продажи, общая сумма, указанная в Регламенте, должна быть указана в одном договоре. В рамках этого Регулирования возможно выставить на продажу более одного объекта недвижимости по одному предварительному договору купли-продажи. Соответственно, заявки, поданные на основании более чем одного предварительного договора купли-продажи, рассматриваться не будут.После даты вступления в силу этого руководства невозможно заполнить оставшуюся сумму предварительным договором купли-продажи, если недвижимое имущество не соответствует сумме, необходимой для приобретения турецкого гражданства.
  2- В новом регламенте также внесены изменения в полномочия по аннотации.В процессе регистрации указывается обязательство о том, что поглощение и аннулирование не будут производиться в течение трех лет; Если в контракте есть заявление о том, что "этот контракт заключен с целью получения гражданства", одностороннего заявления кредитора обещания достаточно, в то время как в контрактах если это заявление не включено,
  стороны должны подать заявление вместе.
  3 - До принятия этого постановления было возможно подать заявление на получение гражданства на недвижимое имущество при приобретении более чем одним лицом. С даты вступления в силу невозможно подать заявление на получение гражданства при приобретении недвижимого имущества в виде акций. Например, в случае, если недвижимое имущество приобретается более чем одним иностранным лицом для формирования совместной собственности, это недвижимое имущество не может быть предметом гражданства. Однако в случае приобретения иностранным лицом недвижимости, зарегистрированной на имя более чем одного лица, на эту недвижимость может распространяться действие гражданства.
  ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ
  ИЗМЕНЕНИЕ В ЗАЯВЛЕНИИ НА ВНЖ ИНВЕСТОРА
  С недавно внесенной поправкой были изменены заявки на вид на жительство иностранцев, которые хотят получить гражданство через инвестиции.
  До сих пор от инвесторов не требовалось участвовать в подаче заявок на получение вида на жительство. Однако согласно новым правилам инвестор должен приехать в Турцию и сдать отпечатки пальцев в заявлении или завершить процесс снятия отпечатков пальцев обратившись в консульство страны в которой он находится.
  Если отпечатки пальцев не будут сданы в Турции или за границей в течение 1 месяца, вид на жительство инвестора будет аннулирован. Тем не менее, заявление на получение гражданства будет продолжаться в обычном порядке, при условии что он не превышает одного месяца между доставкой файла заявления вида на жительство в администрацию и днем выдачи отпечатка пальца.
  ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ
  TAŞINMAZ SATIŞINDA KDV İSTİSNASI

  VERGİ İSTİSNASI VE UYGULAMASI

   

  Bilindiği üzere 7346 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; %18 olarak uygulanmakta olan genel KDV oranı % 20’ye, % 8 KDV’ye tabi teslim ve hizmetlerin KDV oranı %10’a yükseltildi. 

  10 temmuz 2023 tarihinden itibaren uygulanmaya başlayan bu yeni oranlar neticesinde Gayrimenkul satışında uygulanan KDV oranları da değişmiş oldu. 

  Bu yükselen KDV oranları, özellikle yabancıya yapılan satışlarda uygulanma imkanı olan KDV istisnası prosedürüne olan ilgili ve soruları artırdı.

   

   

  05.05.2017 tarihli Resmi Gazetede yapılan düzenleme ile, belirli koşulların sağlanması halinde, yapılan Konut ve Ofis satışlarında ilgili koşulları sağlayan Alıcılara bu KDV’den muaf tutulma imkanı getirilmiştir.

   

  İlgili madde:

  “ …..

  12. Konut veya İş Yeri Teslimlerinde İstisna

  3065 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasına 23/2/2017 tarihli ve 6824 sayılı Kanunun 7 nci maddesi ile 1/4/2017 tarihinden itibaren uygulanmak üzere,

  “i) Konut veya iş yeri olarak inşa edilen binaların ilk tesliminde uygulanmak ve bedeli döviz olarak Türkiye’ye getirilmek kaydıyla, Gelir Vergisi Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının 2 numaralı bendinde belirtilenler hariç olmak üzere çalışma veya oturma izni alarak altı aydan daha fazla yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişiler ile kanuni ve iş merkezi Türkiye’de olmayan ve bir iş yeri ya da daimi temsilci vasıtasıyla Türkiye’de kazanç elde etmeyen kurumlara yapılan konut veya iş yeri teslimleri (Şu kadar ki bentte öngörülen şartları taşımadığı halde istisnanın uygulandığının tespit edilmesi halinde zamanında tahsil edilmeyen vergi, vergi ziyaı cezası ve gecikme faizinden mükellef ile birlikte alıcı müteselsilen sorumludur. İstisna kapsamında teslim alınan konut veya iş yerinin bir yıl içerisinde elden çıkarılması halinde zamanında tahsil edilmeyen verginin, 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre hesaplanan tecil faiziyle birlikte tapu işleminden önce elden çıkaran tarafından ödenmesi şarttır.),”

  bendi eklenmiştir.

  Bu istisna uygulamasına ilişkin usul ve esaslar aşağıda belirlenmiştir.

   

  İşbu maddenin uygulanıp satışın KDV’den muaf bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için aranan bazı şartlar vardır:

   

  1) Kat irtifakı kurulmuş olmalı;

   - Konut veya iş yeri olarak inşa edilen binanın yapı ruhsatının bulunması ve alıcıların kullanımına hazır vaziyette fiilen teslim edilmesi şarttır. Kat irtifakı kurulabilen konut veya iş yerlerinde ayrıca kat irtifakının kurulmuş olması gerekir.

   

  2) İlk teslim olmalı;

   - Konut veya iş yerini inşa eden mükellefin yapacağı ilk teslimde uygulanır.

   

   

   

  3) Yararlanabilecek kişiler:

  - Çalışma veya oturma izni alarak altı aydan daha fazla yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları,

  - Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişiler,

   

  4)  Bedelin Döviz Olarak Türkiye’ye Getirilmesi

  - Gayrimenkul satış bedelinin alıcı tarafından döviz olarak Türkiye’ye getirilerek satıcıya ödenmesi gerekir.

   

  KDV İstisnası için gerekli belgeler:

  1)    İşlemleri takip edecek avukata verilen bir vekaletname,

  2)    Uyruğunda bulunduğu ülke tarafından verilmiş pasaportun fotokopisi,

  3)    Yabancı uyruklu gerçek kişinin yabancı bir ülkede ikamet ettiğine ilişkin usulüne göre onaylanmış bir mukimlik belgesi,

  4)    İl Göç İdaresinden alınan, kişinin Türkiye’de ikamet izni olmadığına ilişkin belge,

  5)    Emniyetten alınan, kişinin son 6 ay içerisinde Türkiye’ye giriş çıkışını gösteren belge.

   

  -       İlk üç belge başvurucu tarafından hazırlanırken kalan iki belgeyi başvuruyu yapacak olan avukat temin edecektir.

   

  -  İstisna kapsamında teslim alınan konut veya iş yerinin bir yıl içerisinde elden çıkarılması halinde zamanında tahsil edilmeyen vergi, 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil faizi oranında hesaplanan gecikme faiziyle birlikte tapu işleminden önce elden çıkaran tarafından taşınmazın bulunduğu yer vergi dairesine ödenir. 

   

  - Bu istisnadan yararlanma şartlarını taşıyan alıcıların, istisna kapsamında birden fazla konut veya iş yeri alması mümkündür.

   

  -Gerekli belgeler eksiksiz teslim edildikten sonra ilgili Vergi Dairesinden KDV İstisnası yazısının alınması yaklaşık 10 iş günü sürmektedir.

   

  ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ
  НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ТУРЕЦКОГО ГРАЖДАНСТВА (ДЛЯ РОССИЙСКИХ ЗАЯВИТЕЛЕЙ)

  НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ТУРЕЦКОГО ГРАЖДАНСТВА (ДЛЯ РОССИЙСКИХ ЗАЯВИТЕЛЕЙ)

  1) Доверенность (от совершеннолетних заявителей)Доверенность может быть оформлена в Турции или в России. На первой странице доверенности должна быть фотография клиента. В России, поскольку российские нотариусы не прикрепляют фотографии к доверенностям, клиент должен выдать 2 разных доверенности. Одна в посольстве Турции в Москве (эта доверенность будет включать органы, касающиеся сделок с документами о праве собственности.) Еще одна у российских нотариусов (эта доверенность будет включать органы, касающиеся подачи заявления на получение гражданства).

  2) Свидетельства о рождении (всех заявителей) Свидетельства о рождении должны быть апостилированы российскими нотариусами. Он должен быть переведен на турецкий язык и нотариально заверен турецкими нотариусами.

  3) Свидетельство о браке (если заявитель не состоит в браке; свидетельство о семейном положении) Свидетельство о браке должно быть апостилировано российским нотариусом. Он должен быть переведен на турецкий язык и нотариально заверен турецкими нотариусами.

  4) Копии паспортов (всех заявителей) Он должен быть переведен на турецкий язык и нотариально заверен турецкими нотариусами.

  5) 6 биометрических фотографий (взрослых заявителей)

  Особые случаи

  Если дети основного заявителя (младше 18 лет) от предыдущих браков также будут включены в заявление, для подачи заявления этих детей требуется еще 3 документа в дополнение к вышеуказанным документам;

  1) Свидетельство о разводе (или свидетельство о смерти)Должен быть апостилирован российским нотариусом. Он должен быть переведен на турецкий язык и нотариально заверен турецкими нотариусами,

  2) Письмо-согласие (от предыдущего супруга (отца или матери детей))Должен быть апостилирован российским нотариусом. Он должен быть переведен на турецкий язык и нотариально заверен турецкими нотариусами.

  3) Решение об опеке Поскольку в России нет «решения об опеке», отец и мать детей могут подать заявление российскому нотариусу, в котором говорится, что они оба являются опекунами детей. Должен быть апостилирован российским нотариусом. Он должен быть переведен на турецкий язык и нотариально заверен турецкими нотариусами.

  page2image66824128
  ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ
  Investing in Real Estate in Turkey
  ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ
  Получение турецкого гражданства путем инвестирования
  Сегодня многие иностранные граждане, приезжающие в Турцию, хотят получить право стать гражданами Турции. Есть несколько способов, с помощью которых можно стать гражданином Турции. Одним из таких процессов является получение гражданства Турции через инвестиции. Получение гражданства Турции через инвестиции - один из самых выгодных вариантов получения гражданства. Мы рекомендуем вам обратиться к юристу, который является экспертом в этой области, или обратиться в консультационные бюро, которые могут управлять процессом.
  Вы можете продолжить чтение нашей статьи, чтобы узнать больше об этом предмете.

  Каковы условия получения турецкого гражданства через инвестиции?  
  Стать гражданином Турции через инвестиции означает  быть гражданином Турции и одновременно иметь недвижимость. Это позволяет вам приобрести гражданство. По этой причине это рассматривается как наиболее выгодный вариант получения гражданства. Условия для получения гражданства Турции путем инвестирования следующие:
  •Иностранные граждане с инвестициями в основной капитал в размере не менее 500 000 долларов в иностранной валюте или турецкой лире.
  •Те, кто приобрел недвижимое имущество стоимостью не менее 400 000 долларов США или эквивалент в иностранной валюте, при условии, что оно не будет продано в течение трех лет с даты покупки, или те, кто подписал предварительный договор купли-продажи.
  • Те, кто размещает минимум 500 000 долларов в турецких банках, при условии, что они не будут сняты в течение трех лет.
  •Те, кто приобретает инвестиционные фонды недвижимости или венчурные инвестиционные фонды на сумму не менее 500 000 долларов в иностранной валюте или турецкой лире.
  Компания SARDAG  сделает вас владельцем недвижимости и поможет вам как можно скорее стать гражданином Турции. Требование к сроку для всех инвестиций составляет три года. Вы можете стать гражданином Турции, при условии, что заберете свои инвестиции и легальный доход не ранее чем через три года.  Вы сможете продать свою собственность, после того, как истечет необходимый срок и будет предоставлено турецкое гражданство.

  Документы, необходимые для получения турецкого гражданства через инвестиции
  Условия для получения гражданства Турции путем инвестирования следующие:
  • Действующий паспорт и Нотариально заверенный перевод паспорта на турецкий язык.
  • Четыре биометрические фотографии для паспорта.
  • Копия обратной стороны вида на жительство.
  •Отчет об уникальной цели, содержащий не менее 500 000 долларов США (USD) или иностранной валюты.

  Что Вам нужно знать, чтобы получить турецкое гражданство путем инвестирования? 
  Что вам нужно знать, чтобы получить турецкое гражданство путем инвестирования:
  • Один из самых дешевых и простых способов получения гражданства Турции по программе инвестирования является компания SARDAG. 
  • Благодаря услугам компании  SARDAG, инвестору не нужно приезжать в Турцию ни на одном этапе оформления. Все процессы можно осуществлять удаленно с помощью доверенности.
  •Гражданство будет действительным пожизненно.
  • Инвестору не нужно декларировать свое состояние или доход, и Турция не спрашивает об источнике денег.
  Компания SARDAG обещает вам лучшее обслуживание по лучшим ценам, а также обещает, что Турция очень скоро сможет стать вашим новым домом! Мы управляем вашими инвестициями от начала до завершения, выбирая наиболее подходящие инвестиции в лучшем месте. Вы можете связаться с нами, чтобы задать свои вопросы и  отправить юридические запросы по этой теме.

  ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ
  Как стать гражданином Турции?
  Как стать гражданином Турции?

  Сегодня многие иностранные граждане, приезжающие в Турцию, получают право стать гражданами Турции. Есть несколько способов, с помощью которых можно получить турецкое гражданство. В зависимости от вашей ситуации и способа оформления гражданства меняется и пакет документов,  которые нужно подавать. Мы рекомендуем вам обратиться к юристу, который является экспертом в этой области, или обратиться в консультационные бюро, которые могут управлять процессом.
  Вы можете продолжить чтение нашей статьи, чтобы узнать больше об этом предмете.

  Как получить турецкое гражданство? 
  Существует несколько условий получения турецкого гражданства. Эти условия заключаются в следующем:
  •Приобрести турецкое гражданство по решению компетентного органа
  • Быть зрелым и иметь право проводить различие в соответствии со своим национальным законодательством или, если лицо не имеет гражданства, в соответствии с законодательством Турции.
  •Проживать в Турции в течение пяти лет подряд, начиная с даты подачи заявления.
  •Подтвердить своими действиями, что вы решили обосноваться в Турции.
  • Не иметь заболевания, представляющего опасность для общего состояния здоровья. 
  • Уметь достаточно говорить по-турецки.
  • Иметь доход или занятие, которые обеспечат вас самого и членов вашей семьи  в Турции.
  • Не находиться в ситуации, которая представляла бы собой препятствие с точки зрения национальной безопасности и общественного порядка.
  •Получение турецкого гражданства путем инвестирования
  •Иностранные граждане с инвестициями в основной капитал в размере не менее 500 000 долларов в иностранной валюте или турецкой лире.
  •Те, кто приобрел недвижимое имущество стоимостью не менее 400 000 долларов США или эквивалент в иностранной валюте, при условии, что они не будут проданы в течение трех лет с даты покупки, или те, кто подписал предварительный договор купли-продажи. 
  •Те, кто приобретает инвестиционные фонды недвижимости или венчурные инвестиционные фонды на сумму не менее 500 000 долларов в иностранной валюте или турецкой лире.

  Что Вам нужно знать, чтобы стать гражданином Турции? 
  Самое простое решение для получения турецкого гражданства - это сделать инвестиции в недвижимость. В этих вопросах юридическая компания SARDAG всегда готова оказать вам поддержку. Наша компания помогает людям, которые хотят стать гражданами Турции через инвестиции в жилье, стать гражданами Турции на законных основаниях в течение трех месяцев, когда вы делаете инвестиции в недвижимость в Турции на сумму 400 тысяч долларов. Наша команда юристов следит за ходом процедуры получения гражданства и помогает вам стать гражданином Турции с помощью инвестиций.
  Преимущества, которые мы вам предлагаем при оформлении гражданства Турции:   
  В дополнение к преимуществам, которые предлагает юридическая компания SARDAG, нужно отметить, что супруг/супруга заявителя и его дети до 18 дет также имеют право на получение гражданства Турции. Ваше турецкое гражданство останется за вами на всю оставшуюся жизнь, а ваши дети родятся гражданами Турции. Вам не обязательно проживать в Турции, чтобы участвовать в программе. Турецкое законодательство позволяет иметь более одного гражданства.
  Компания SARDAG обещает вам лучшее обслуживание по лучшим ценам, а также обещает, что Турция очень скоро сможет стать вашим новым домом! Мы управляем вашими инвестициями от начала до завершения, выбирая наиболее подходящие инвестиции в лучшем месте. Вы можете связаться с нами, чтобы задать свои вопросы и  отправить юридические запросы по этой теме.

  ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ
  Navigating Family Immigration Matters in Turkey
  ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ
  Deportation Process
  ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ
  Почему Вы должны стать гражданином Турции? Каковы преимущества турецкого гражданства?
  Почему Вы должны стать гражданином Турции? Каковы преимущества турецкого гражданства?
  Сегодня многие иностранные граждане, приезжающие в Турцию, хотят стать гражданами Турции. Есть несколько способов, с помощью которых можно стать гражданином Турции. В зависимости от вашей ситуации и условий,  в которых вы находитесь, пакет необходимых документов для процесса получения гражданства может меняться. Есть много преимуществ турецкого гражданства. Мы рекомендуем вам обратиться к юристу, который является экспертом в этой области, или обратиться в консультационные бюро, которые могут управлять процессом. Итак, почему вы должны быть гражданином Турции и каковы преимущества турецкого гражданства?
  Вы можете продолжить чтение нашей статьи, чтобы узнать больше об этом предмете.

  Почему Вы должны стать гражданином Турции?
  В Турции система обязательного образования охватывает всех граждан. Кроме того, государство предоставляет стипендии студентам, которые не могут себе позволить обучение. Также Турция предоставляет необходимые услуги гражданам, нуждающимся в специальном образовании. По определению социального государства, оно обеспечивает своих граждан домами, дорогами, больницами, парками, спортивными площадками и т. д. Турция, которая предоставляет услуги, ускорила свое обслуживание и доставку.

  Каковы экономические преимущества того, чтобы быть гражданином Турции?
  Турция оказала значительное глобальное влияние на бизнес, инвестиции, туризм и жизнь иммигрантов, особенно в последние годы. Многие иностранные граждане хотят пользоваться теми же правами, что и граждане Турции, переезжая в Турцию, открывая бизнес в Турции или становясь гражданами Турции.

  Каковы преимущества турецкого гражданства?
  Преимущества турецкого гражданства включают в себя устранение необходимости в виде на жительство. Таким образом, вы сэкономите время и деньги, а также получите право работать  и право голоса. Лица, имеющие право стать гражданами Турции, также могут вносить платежи в систему социального обеспечения для получения медицинских и пенсионных пособий. Права турецких граждан заключаются в следующем:
  •Турция - страна, которая стала свидетелем беспрецедентного роста инфраструктурных проектов, привлекающих иностранные инвестиции. Это современная страна, которая поддерживает инвестиции в недвижимость, привлекающие иностранный капитал, и занимает выдающееся положение на региональной и международной арене.
  • Стратегические планы турецкого правительства заключаются в обеспечении долгосрочной стабильности и устойчивого развития путем укрепления экономики и создания новых ресурсов.
  • Это страна, обладающая уникальным стратегическим значением и являющаяся мостом между Азией и Европой.
  В Турции представлены 4 времени года, которые всегда прекрасны. 
  Компания SARDAG обещает вам лучшее обслуживание по лучшим ценам, а также обещает, что Турция очень скоро сможет стать вашим новым домом! Мы управляем вашими инвестициями от начала до завершения, выбирая наиболее подходящие инвестиции в лучшем месте. Вы можете связаться с нами, чтобы задать свои вопросы и  отправить юридические запросы по этой теме.

  ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

  СМИ

  Свяжитесь с нами

  Адрес
  Атакей 7-8-9-10й сегмент Квартал Чобанчешме Е-5 Ян Йол Джаддеси № 18/1 Бакыркёй /Стамбул

  Телефон
  +90 545 830 9322

  Электронная почта
  arda@sardaglaw.com


  Юридическая компания SARDAG, владеет многолетним и успешным опытом консультирования институциональных клиентов по всему миру. На протяжении многих лет мы консультировали клиентов по всему миру, в число которых вошли транснациональные корпорации из США, ЕС, Ближнего Востока, Северной Африки и РОССИИ, корпорации из списка Fortune 500, международные банки, а также состоятельные частные лица. Таким образом, вы получите выгоду от сотрудничества с одной из самых авторитетных корпоративных юридических фирм в Турции.

  НАШИ УСЛУГИ

 • Миграционное законодательство
 • Законодательство в сфере недвижимости
 • Корпоративное право
 • Судебные разбирательства и разрешение споров
 • Международное коммерческое право
 • Право в области международных сделок
 • Банковское дело и финансы
 • ДРУГОЕ МЕНЮ

 • О нас
 • Свидетельство
 • Команда
 • Блог
 • Контакты

 • Компания SARDAG Law & Consultancy © 2023